top of page

Az Adatkezelő adatai

Név: Medalyst Sport Innovation Kft.

Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 45. Adatvédelmi felelős: Horovitz Tamás Panaszkezelés: hello@medalyst.io

Adószám: 32231867-2-42

Az adattárolás fizikai helye: 1071 Budapest, Damjanich utca 45.

Az Általános Adatkezelési Szabályzat személyi és tárgyi hatálya, az Adatkezelő Jelen általános adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: „Adatkezelési szabályzat”) a Medalyst Sport Innovation Kft. (székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 45., adószám: 32231867-2-42 képviseli: Horovitz Tamás) mint adatkezelőt (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) követi a személyes adatok kezelése során. ügyfelei, és különösen az általa üzemeltetett medalyst.io weboldal (továbbiakban: Weboldal) felhasználói (továbbiakban: Felhasználó vagy Felhasználók) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint tájékoztatást nyújtanak az alapelvekről és a gyakorlatról, mint valamint a Felhasználók jogairól és azok gyakorlásának módjáról. Ennek megfelelően jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya a Szolgáltatóra és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra terjed ki. Az Adatkezelési Szabályzat összhangban van a hatályos magyar és európai jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info TV), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Általános adatvédelmi rendelet”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk ). ) rendelkezései. Jelen Adatkezelési Szabályzat legfrissebb, 2021. december 4-i hatályos változata a Weboldalon és a Szolgáltató székhelyén is elérhető és megtekinthető.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés A Szolgáltató a Weboldalon keresztül elektronikusan igénybe vehető különféle szolgáltatásokat nyújt, közvetít és tesz elérhetővé a Felhasználók számára (a továbbiakban: „Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”). A Szolgáltatások egy része ingyenesen, míg mások térítés ellenében vehetők igénybe. A regisztrációt (a továbbiakban: „Regisztráció”) követően a Szolgáltatásokat csak a Felhasználók vehetik igénybe. A Weboldal felkeresése a Szolgáltatások igénybevétele nélkül nem igényel felhasználói azonosítást, ilyen esetben adatkezelésre nem kerül sor, azonban a látogatók bizonyos információi a rendszeresített sütik segítségével tárolásra kerülnek. A Felhasználók rendelkezésére álló Szolgáltatások igénybevételéhez minden esetben felhasználói azonosítás szükséges, melynek feltétele a Felhasználó regisztrációja a Weboldalon és a felhasználói fiókhoz való hozzáférés. A regisztrációt követően a felhasználói fiókhoz tartozó adatok mentésre kerülnek. A felhasználók önként döntenek a Szolgáltatások igénybevétele mellett, és beleegyeznek, hogy ehhez személyes adataik megadása szükséges. A regisztráció során létrehozott Felhasználói profilhoz adott név minden olyan szolgáltatásunkban használható, amelyhez a Felhasználó által regisztrált fiók szükséges.

Barion online fizetési rendszerről

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Amikor a Felhasználó felveszi velünk a kapcsolatot, a Felhasználóval folytatott kommunikációt nyilvántartásunkban megőrizzük, hogy az a későbbiekben segítségünkre legyen a Felhasználó esetleges problémáinak megoldásában. A Felhasználó e-mail címét felhasználhatjuk szolgáltatásainkról való tájékoztatásra, értesítések küldésére a közelgő változásokról vagy fejlesztésekről. A Szolgáltató kezeli továbbá a Felhasználók által a Szolgáltatások igénybevételére felkért személyek (továbbiakban: Meghívottak) személyes adatait, valamint a Felhasználókkal szerződéses jogviszonyban álló szerződéses partnerek elérhetőségeit is a Felhasználók által meghatározott feltételeket, valamint azon természetes személyek személyes adatait, akik a szolgáltatások iránt érdeklődnek, és kifejezetten a Szolgáltatásokról és a Regisztrációról tájékoztatást kérnek (a továbbiakban: „Leendő Felhasználó” vagy „Leendő Felhasználók”). Mielőtt az adatokat a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott céloktól eltérő célokra felhasználnánk, a Felhasználó hozzájárulását kérjük. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az adatkezelés minden fázisa megfeleljen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében foglalt követelményeknek. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a kezelt adatok csak akkor hagyják el az Európai Gazdasági Térség területét, ha azt az Általános Adatvédelmi Rendelet engedélyezi. A Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titoktartási szabályok érvényesítéséhez szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technológia változása miatti hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató garantálja, hogy az adatbiztonsági intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor mindenkor figyelembe veszi a technika jelenlegi állását, és minden esetben a magasabb szintű adatvédelmet biztosító informatikai megoldást választja.

Az adatkezelés célja

A Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott és a Weboldalon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételével, a Felhasználók azonosításával, a Szolgáltatások lehetővé tételével, nyújtásával, karbantartásával, dokumentálásával és továbbfejlesztésével kapcsolatos Felhasználói adatok kezelése érdekében új szolgáltatások fejlesztése, a Szolgáltatások ellenértékének számlázásának lehetővé tétele, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó promóciós tevékenység megvalósítása, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb adminisztráció megvalósítása érdekében történik, ideértve különösen a hatósági kötelezettségek teljesítését. ellenőrzések és az esetleges jogviták lefolytatása. A Meghívottak és Leendő Felhasználók adatait regisztrációjuk céljából kezeljük. Az Adatkezelő a Felhasználók, Meghívottak és Leendő Felhasználók anonim vagy álnevű személyes adatait felhasználhatja saját statisztikai céljaira, valamint a Szolgáltatások minőségének javítására és egyes Szolgáltatások testreszabására. A Felhasználó a Szolgáltatások igénybevétele előtt, azok nyújtása során, illetve a Szolgáltatások megszűnését követően a 6. pontban meghatározott határidőn belül bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy a Szolgáltató milyen adatokat és milyen célból kezel, valamint az adatkezeléssel összefüggő egyéb kérdések, ideértve többek között az adatkezelés jogalapját és időtartamát, a Felhasználó rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket, valamint azt, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatokat. A tájékoztatás kérésének részletes menetét a 10. pont tartalmazza.

Az összegyűjtött és kezelt személyes adatok köre A Szolgáltatásokat a Polgári Törvénykönyv alapján jogosult Magánszemélyek, Felhasználók, Felhasználók által bejegyzett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (kkt., bt.), egyéni vállalkozók és mások vehetik igénybe. vállalkozásnak minősülő, adószámmal rendelkező személyek vehetik igénybe (a továbbiakban: „Ügyfél” vagy „Vásárlók”). A Weboldalon az ügyfeleket az arra jogosult Felhasználók regisztrálják, azzal, hogy egyéni vállalkozó Felhasználók esetén a Felhasználó is Ügyfélnek minősül. Az Adatkezelő kezeli maguknak a Felhasználóknak és az általuk megadott más személyeknek a személyes adatait (az Ügyfelek elérhetőségeit, a meghatározott szerződéses partnerek elérhetőségeit), a Felhasználók által meghívott és külön felhatalmazással rendelkező egyéb személyek személyes adatait (Meghívottak). ), valamint a Leendő Felhasználók személyes adatait. Az Adatkezelő csak azokat a személyes adatokat rögzíti, amelyeket a Felhasználó vagy Leendő Felhasználó, illetve az általa felkért szerződéses partner vagy a Felhasználóval szerződéses partner önkéntesen megad; a díj ellenében igénybe vehető Szolgáltatások esetében ez alól kivételt képeznek a szerződéskötéssel és a számla kiállításával kapcsolatos adatok, amelyek a kötelező adatszolgáltatás körébe tartoznak.

A weboldalon a cookie-kat különféle célokra használjuk: A technikai jellegűek célja a weboldal megfelelő működésének biztosítása, a szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése érdekében; Egyéb cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék a weboldalt, különös tekintettel a látogató által az adott oldalon végzett műveletekre; Statisztikai célokra használt cookie-k, amelyekhez a Felhasználó hozzájárulása szükséges.

A szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatok köre: a Felhasználó számítógépének IP-címe; a Weboldalra történő bejelentkezés kezdési és befejezési időpontja; böngésző és operációs rendszer típusa; a Felhasználó által a Weboldalon végzett tevékenység.

The range of data handled in the case of Persons Invited by the User, including Prospective Users (with the fact that the Persons Invited become Users themselves upon Registration):

the name and e-mail address of the Persons Invited by the User;

the range of rights the Invited Person has in terms of using the Services.
A Felhasználó panaszkezelése során (pl. hibabejelentés) kezelt adatok köre: a panaszt benyújtó Felhasználó neve, e-mail címe vagy telefonszáma (a panasz bejelentésének módjától függően); a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve, ha a Felhasználó nem a saját nevében és megbízásából jár el; a bejelentett panasz leírása; a Szolgáltató nyilatkozatát, ha a hiba/panasz azonnal kivizsgálható; telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adatok.

A Leendő Felhasználó által megadott személyes adatok köre (a Regisztrációval maguk a Leendő Felhasználók is Felhasználókká válnak): a Leendő Felhasználó neve; a Leendő Felhasználó által megadott e-mail cím.

A Felhasználó által kötött és a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló szerződéses partnerek elérhetőségeinek személyes adatai: a kapcsolattartó neve és e-mail címe.

Tájékoztatás a Társaság honlapján használt cookie-król és a látogatás során keletkezett adatokról.

A visitdata kör során kezelve ) A Szolgáltató weboldala a weboldal használata során a látogatóról és a böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti: a látogató által használt IP-cím, böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (nyelv beállítása), • látogatás időpontja, kattintson a meglátogatott (al)oldalra, funkcióra vagy szolgáltatásra.

A weboldalon használt sütik ) Technikailag feltétlenül szükséges munkamenet-sütik Az adatkezelés célja a weboldal megfelelő működésének biztosítása. Ezekre a sütikre azért van szükség, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és maradéktalanul használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között - különösen a látogató által az adott oldalakon végzett tevékenységeinek kommentálását, vagy a honlap azonosítását. a bejelentkezett felhasználó látogatása során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama csak a látogató aktuális látogatására vonatkozik, ez a fajta cookie automatikusan törlődik a számítógépről a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásakor. Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése alapján, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükséges személyes adatokat a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti. Egyéb feltételek fennállása esetén a szolgáltatónak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnyújtás során alkalmazott eszközeit úgy kell megválasztania és minden esetben úgy üzemeltetnie, hogy személyes adatot csak abban az esetben kezeljen, ha az a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges. a szolgáltatás és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesítése szükséges, de ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. A Weboldal használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, a Felhasználó által használt operációs rendszer és böngésző típusát és egyéb információkat. A rendszer ezeket az adatokat folyamatosan naplózza, de nem kapcsolja össze a regisztráció vagy a használat során megadott adatokkal. Az így megszerzett adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá, a Felhasználók nem. A Szolgáltató rögzítheti azon internetes oldalak adatait, amelyekről a Felhasználó a Weboldalra eljutott, valamint a Weboldalon meglátogatott oldalakat, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Ezekből az adatokból a Felhasználó személyazonossága és profilja nem következtethető. A használatot megkönnyítő sütik: Ezek emlékeznek a felhasználó választásaira, például arra, hogy a felhasználó milyen formában szeretné látni az oldalt. Az ilyen típusú cookie-k lényegében a cookie-ban tárolt beállítási adatokat jelentik. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a weboldal használatának kényelmesebbé tétele. Ezek az adatok a felhasználó számítógépén vannak, a weboldal csak ezen keresztül tudja elérni és felismerni a látogatót.

Teljesítmény cookie-k: Információkat gyűjtenek a Felhasználónak a felkeresett webhelyen belüli viselkedéséről, az eltöltött időről és a kattintásokról. Ezek általában harmadik féltől származó alkalmazások (pl. Google Analytics, AdWords). Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés célja: a weboldal elemzése, reklámajánlatok küldése. A Szolgáltató a fenti információkat kizárólag a Weboldal technikai üzemeltetéséhez és statisztikai célokra használja fel. A Szolgáltató csak a Felhasználó jelszavának ujjlenyomatát (hash) tárolja, magát a jelszót nem. Az adatkezelés jogalapja A Regisztráció során a Felhasználó önkéntesen adja meg adatait, ezekben az esetekben az adatszolgáltatás jogalapja a Felhasználó önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása. A regisztráció iránt érdeklődő leendő Felhasználók adataikat önkéntesen adják meg, ezekben az esetekben az adatszolgáltatás jogalapja a leendő Felhasználó önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása. A Szolgáltató a Felhasználó és a Leendő Felhasználó által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a 3. pontban meghatározott célból és a 6. pontban meghatározott időtartamig, illetve kötelező adatkezelés esetén a jogszabályban meghatározott ideig kezeli. A Szolgáltató adatkezelési tevékenysége az adatkezelés mindenkor megfelel a fenti feltételeknek.

A Felhasználó és a Leendő Felhasználó adatai önkéntes megadásával és az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelentik, hogy a Szolgáltató a jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezelési tevékenységéhez hozzájárul. Ez a hozzájárulás egyben a Felhasználó által az Ügyfél képviseletére kijelölt természetes személyek (vezetők, kapcsolattartók), valamint a Felhasználó által megjelölt Meghívottak és a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló szerződéses partnerek hozzájárulásának is minősül. A Felhasználó és a Leendő Felhasználó hozzájárulása önkéntes, tájékozott és meghatározó; jelen hozzájárulás biztosítja a jogalapot a Szolgáltató adatkezelési tevékenységéhez. Kötelező adatkezelés (például számlázási adatok) esetén az adatkezelés jogalapját az adott Szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok, így különösen az alábbi jogszabályok adják: Számlázási adatok, bizonylatok: 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számviteli törvény). Elektronikus szolgáltatás, elektronikus szerződéskötés: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.). A Szolgáltató bizonyos esetekben (például a Szolgáltatás ellenértékének elmulasztása, a Felhasználó tartozása) vagy a közérdek sérelme esetén az adatkezelést érdekek figyelembevételével is végzi. Az érdekek figyelembevételén alapuló adatkezelés esetén a Szolgáltató minden esetben érdekfelmérést végez, amelyet eseti alapon a Felhasználó szabadságjogainak és a kényszerítő magánérdeknek vagy közérdekhez kapcsolódó összevetésével végez el. az adatkezelés szükségességére. A jogalapot a Felhasználó hozzájárulása adja Azok a felhasználók, akik regisztráltak, de nem veszik igénybe a szolgáltatást, A hírlevelet igénylő Felhasználók, azon szerződött partnerek esetében is, akik a szerződés teljesítéséhez szükséges vagy jogszabályban előírt adatokon túl további adatokat is megadnak, valamint a Felhasználó hozzájárulását igénylő statisztikai célú cookie-k esetében.

Adatkezelői szerződés teljesítése: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az érintett kérelmére a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges. Jogszabályi kötelezettségek teljesítése az alábbi jogszabályok által biztosított körben: A Szolgáltató, mint adatkezelő által végzett adatkezelésre vonatkozik • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) A távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet; • saját számla kiállítása esetén: a számviteli törvény (Szmtv.) és • a számla, az egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugtát adó pénztárgépek és taxaméterek használatáról szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet), • a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet digitális archiválásról szóló kötelező előírásai szerint történhet.

A Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó által végzett adatkezelésre az alábbiak vonatkoznak: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) A távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet, saját számlás kibocsátás esetén: a számviteli törvény (Szmtv.) ill A számla, az egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugtát adó pénztárgépek és taxaméterek használatáról szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet), A digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet digitális archiválásról szóló kötelező előírásai szerint történhet.

A Szolgáltató jogos érdekén alapuló adatkezelés A Szolgáltatónak a Felhasználóval szembeni jogos érdeke a szerződésből eredő bármely igény érvényesítése. A szerződés megszűnését követő határidő a Ptk. az általános elévülési idő 5 év végéig tart. Az Adatkezelő a szerződés megszűnését követően a Ptk. a szerződés szerinti elévülési idő végéig, ameddig a jogos érdek érvényesítése lehetséges, az érdekérvényesítéshez szükséges adatokat meg kell őrizni. (E szabály alól van kivétel: kivéve, ha ezen érdekek elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek megkövetelik a személyes adatok védelmét, különösen, ha az érintett gyermek) Az adatkezelés időtartama Abban az esetben, ha hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a Szolgáltatások igénybevételének lehetőségének megszűnésétől számított 8 (nyolc) évig tart. Ha a Felhasználó több Szolgáltatást vett igénybe, akkor a fenti időtartam attól az időponttól kezdődik, amikor a Felhasználó által utoljára igénybe vett Szolgáltatás igénybevétele érvényesen megszűnik. Amennyiben a Leendő Felhasználó vagy a Meghívott bármilyen okból nem regisztrál, vagy nem fejezi be a megkezdett Regisztrációt, a Szolgáltató az e-mail címre egyszeri értesítést küld. További értesítést nem küldünk. Amennyiben a Leendő Felhasználó vagy a Meghívott nem regisztrál és huzamosabb ideig Felhasználóvá válik, adatait további 1 (egy) évig tároljuk, kizárólag a további értesítések küldésének megakadályozása érdekében.

Adatátvitel, adatok összekapcsolása A Szolgáltató az általa jelen Adatkezelési Szabályzat alapján kezelt személyes adatokat harmadik személynek csak az érintett előzetes és tájékozott hozzájárulásával adhatja át, ideértve a Felhasználó által nyújtott Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok továbbítását is. harmadik fél és a Weboldalon elérhető, valamint az erre a célra szolgáló különféle adatkezelések kapcsolódnak. A Szolgáltató jogosult és köteles az érintett személyes adatait a jogszabályban meghatározott esetekben, a felhatalmazott hatóság kérésére továbbítani, azzal, hogy a Szolgáltató köteles az adattovábbítás jogalapját is ellenőrizni. ilyen esetekben. Ellenkező esetben a Felhasználó hozzájárulása esetén megosztjuk a személyes adatokat a Szolgáltatón kívüli cégekkel, szervezetekkel vagy személyekkel. A személyes adatokat a Szolgáltatón kívüli cégekkel, szervezetekkel vagy személyekkel is megosztjuk, ha jóhiszeműen feltételezzük, hogy az adatokhoz való hozzáférés, az adatok felhasználása, megőrzése vagy közzététele ésszerűen indokolt: a vonatkozó törvények, rendeletek, bírósági ítéletek vagy hatósági határozatok betartása; a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek végrehajtása, beleértve azok esetleges megsértésének kivizsgálását; csalás és biztonsági vagy műszaki problémák felderítése és megelőzése; a Szolgáltató, felhasználói vagy a lakosság jogait, tulajdonát vagy biztonságát fenyegető veszélyek elleni védekezés érdekében a jogszabály által előírt vagy megengedett módon.

Adatfeldolgozás, adatfeldolgozó A Szolgáltató szolgáltatásait a Felhasználó által használt weboldal felületén nyújtja, melynek keretében a Szolgáltató az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok alkalmazásában Adatfeldolgozónak minősül, mivel a Felhasználó megbízásából adatkezelést végez. Ez a jogi helyzet a banki adatkapcsolati szolgáltatás esetében is fennáll. A szerződés teljesítése keretében a Szolgáltató, mint Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciát vállalnak az adatkezelésre a jogszabályi előírások betartására, valamint a jogok védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedések megtételére. az érintettek. Az Adatkezelő jogosult tevékenysége végzéséhez adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, csak az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozókat igénybe venni csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelésre szerződés az irányadó, amely meghatározza az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, a titoktartási kötelezettséget, valamint a az adatkezelő jogait, amely az adatfeldolgozót az adatkezelőhöz köti.

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: Szerverszolgáltató: Mailchimp, The Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) automatizált e-mailek kezelése, küldése Rackforest Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) - webtárhely Clearhaus A/S (FT-no. 22006) (PO Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N, Dánia) online fizetés Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) hirdetés Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) oldallátogatási statisztikák készítése, reklámozás.

Adatbiztonság Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, figyelembe véve az adatkezelés jellegét, terjedelmét, körülményeit és céljait, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait veszélyeztető kockázat változó valószínűségét és súlyosságát, annak érdekében, hogy a a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonsági szint. Az adatbiztonsági intézkedéseket minden fejlesztőre és szállítóra vonatkozó szerződéses kötelezettségek, valamint a munkavállalók számára kötelező üzleti titkot tartalmazó belső dokumentumok, különösen az adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat írják elő. A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében mind a hálózati kommunikáció, mind az adattárolás és -védelem során. A személyes adatokhoz való hozzáférés szigorúan korlátozott a jogosulatlan hozzáférés, a jogosulatlan módosítások és a személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében. Felhasználói jogok Az Adatkezelő a Felhasználói jogok gyakorlását az alábbi információkkal segíti elő. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a jogai gyakorlására irányuló kérelmét követően megtett intézkedéseiről. Ez a határidő a Szabályzatban meghatározott feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható, melyről a Felhasználót tájékoztatni kell. Ha az Adatkezelő a Felhasználó kérésére nem tesz intézkedéseket, haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint az tény, hogy a Felhasználó panasszal élhet a NAIH-nál és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az adatkezelő az érintett jogairól, intézkedéseiről tájékoztatást, tájékoztatást ingyenesen ad, azonban a Rendeletben leírt esetekben díjat számíthat fel. Az Adatkezelő minden helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési korlátozásról tájékoztatja mindazon címzetteket, akikkel vagy akikkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

A Felhasználók jogai az alábbiak szerint vannak felsorolva: Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Felhasználói jogok gyakorlásának elősegítése Előzetes tájékoztatáshoz való jog - ha a Felhasználótól személyes adatokat gyűjtenek A Felhasználó hozzáférési joga Helyesbítés joga A törléshez való jog ("az elfelejtéshez való jog") Az adatkezelés korlátozásának joga Személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére, illetve az adatkezelés korlátozására Kapcsolódó bejelentési kötelezettség Az adathordozhatósághoz való jog A tiltakozás joga Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást is Korlátozások A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről Panasztétel joga a felügyeleti hatósághoz (hatósági jogorvoslathoz való jog) A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog Az adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

Felhasználói jogok részletesen Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Felhasználói jogok gyakorlásának elősegítése A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről, információkról. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó kérésére a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tájékoztatást és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megad. Ön az információt írásban vagy más módon adja meg, beleértve adott esetben az elektronikus utat is. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy a Felhasználó személyazonosságát más módon ellenőrizték.

Előzetes tájékoztatáshoz való jog A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről, információkról. Ennek keretében az Adatkezelő ezen információk összeállításával tájékoztatja a Felhasználót

a) az adatkezelő és képviselője kilétét és elérhetőségét,

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit (ha van ilyen),

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célját és az adatkezelés jogalapját,

d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekéről,

e) a személyes adatok címzettjeiről - akikkel a személyes adatot közölték - és a címzettek esetleges kategóriáiról;

f) adott esetben az a tény, hogy az adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe kívánja továbbítani.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a Felhasználó adathordozhatósághoz való jogának érvényesítése érdekében; A Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármikor indoklás nélkül visszavonható, amely nem érinti a visszavonás előtti hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelő ezen információk elérhetővé tételével tájékoztatást ad arról, hogy a személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, vagy az adatkezelési célra meghatározott adatkezelési körében szerződéskötés előfeltétele, valamint arról, hogy az érintett köteles-e a személyes adatot megadni, és az adatszolgáltatás esetleges elmulasztásának milyen következményei lehetnek. Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást. Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtés céljától eltérő célból kíván további adatkezelést végezni, a Felhasználót erről az eltérő célról és minden lényeges további információról a további adatkezelés előtt tájékoztatni kell. Az Adatkezelő csak azokat az adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó a rendelkezésére bocsátott.

A Felhasználó hozzáférési joga A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult a személyes adatokhoz és az előző pontban leírt kapcsolódó információkhoz hozzáférni. Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatokat harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról a Felhasználó kérésére másolatot ad át. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztrációs költségeken alapuló ésszerű díjat számíthat fel. A Felhasználó hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Megbízás 15. pontja tartalmazza.

Helyesbítés joga A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a Felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését. A törléshez való jog („az elfelejtéshez való jog”) A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat. Ha: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) a Felhasználó tiltakozik adatai kezelése ellen, és az adatkezelésnek nincs nyomós jogi indoka, d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a személyes adatokat törölni kell az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése érdekében; f) a személyes adatok gyűjtése az információs társadalommal összefüggő, közvetlenül a gyermekek számára kínált szolgáltatásokkal összefüggésben történt.

Az elfeledéshez való jog Az elfelejtéshez való jog azt jelenti, hogy az egyes adatkezelők által nyilvánosságra hozott, vagy más címzetteknek továbbított személyes adatok törlését úgy kell biztosítani, hogy a törlési kötelezettséget közölni kell minden más adatkezelővel, akinek a személyes adatot továbbította. az Adatkezelő. Az adatkezelés korlátozásának joga Adatkezelési korlátozások esetén az ilyen személyes adatok a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával kezelhetők, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében, vagy az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdeke. A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike ​​teljesül: a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő számára ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben. Az adatkezelési korlátozások feloldásáról a Felhasználót előzetesen tájékoztatni kell.

Az adathordozhatósághoz való jog A Felhasználó a Szabályzatban meghatározott feltételekkel jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult ezen adatokat másnak továbbítani. adatkezelő anélkül, hogy akadályozná az az adatkezelő, akinek a személyes adatot hozzáférhetővé tette, feltéve, hogy a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; valamint b) az adatkezelés automatizált módon történik. A Felhasználó kérheti személyes adatainak adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot. Az adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőt megillető közhatalmi jogok gyakorlásával összefüggésben végzett feladat ellátásához szükséges. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A tiltakozás joga A Felhasználónak jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban nem kezelheti, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek az adatkezeléshez szükségesek. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme összefügg. Az Adatkezelő közvetlen üzletszerzést nem folytat, ezért ennek alapján adatkezelésre nem kerül sor. A Felhasználó tiltakozási jogára legkésőbb az első kapcsolatfelvétel alkalmával kifejezetten fel kell hívni a Felhasználó figyelmét, és a vonatkozó információkat egyértelműen és minden egyéb információtól elkülönítve kell megjeleníteni. Az érintett a tiltakozás jogát a műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. A Felhasználó panasszal élhet a felügyeleti hatósághoz, ha az adatkezelés során sérelem érte. A hatóság neve: címe: elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410 A NAIH köteles az ügyfelet tájékoztatni a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, beleértve azt is, hogy az ügyfél jogosult a jogorvoslatra. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog A panaszosnak joga van a hatékony bírósági jogorvoslathoz a felügyeleti hatóság jogerős határozatával szemben, minden érintettet megillet a hatékony bírósági jogorvoslat, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a felügyeleti hatósággal szemben. panaszt, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a Felhasználót a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog Minden Felhasználót megilleti a hatékony bírósági jogorvoslat, ha megítélése szerint személyes adatainak nem megfelelő kezelésével e rendelet szerinti jogait megsértették. ezzel a rendelettel.

Általános Adatkezelési Szabályzat - Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 20. §-a szerint –

bottom of page