top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(„Szerződés”)

 

amely létrejött egyrészről

 

cégnév: Medalyst Sport Innovation Kft.

székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 45., 2. em. 1A. ajtó

képviselő: Horovitz Tamás ügyvezető

cégjegyzékszám: 01-09-413252

adószám: 32231867-2-42

honlap: https://medalyst.io

mint szolgáltató („Szolgáltató”),

1. Általános rendelkezések

 

1.1  Felek rögzítik, hogy Szolgáltató saját fejlesztésében létrehozta a “Medalyst” elnevezésű – a https://medalyst.io domain-en elérhető – web alapú szoftvert („Szoftver”), melynek célja a sportegyesületek adminisztrációs terheinek csökkentése, és segítség nyújtása az edzők számára a sportolók fejlődésének folyamatos nyomonkövetésére.

1.2 Jelen Szerződés alapján a Szolgáltató használati jogot biztosít a Felhasználó részére a Szolgáltató által létrehozott szoftvertermékre, mely tartalmazza a web alapú és online elérhetőségű Szoftvert, a Szoftver használatához szükséges tárhelyet és ezen felül tartalmazhat kapcsolódó, a képernyőn megjelenő („online”) vagy elektronikus dokumentációt is (a továbbiakban a Szoftver, a biztosított tárhely és az egyéb dokumentáció együttesen: „Szoftvertermék”).

1.3  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

2. Szellemi tulajdonjog, a Szoftvertermék használatának terjedelme

2.1 A Szoftvertermék a szerzői jog és a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. Jelen szerződéssel Szolgáltató engedélyezi a Felhasználó részére a Szoftvertermék használatát, de a Szoftver és a Szoftvertermék tulajdonát nem ruházza át.  A Felek kifejezetten rögzítik, hogy Szoftvertermékhez fűződő minden jog – különösen, de nem kizárólagosan a változtatás, aktualizálás, frissítés, terjesztés, többszörözés, dokumentálás, publikálás joga és minden további jog – a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában állnak.  A Szolgáltató ezen jogokkal szabadon rendelkezik, azokat bármikor átruházhatja vagy megterhelheti.  A Szoftvertermék, az ahhoz kapcsolódó összes írásos dokumentáció, a Szoftvertermék összes másolatára vonatkozó összes jogcím és a Szoftvertermékhez mint szellemi alkotáshoz kapcsolódó személyi és vagyoni jogok a Szolgáltatót illetik.

 

2.2 Felhasználó jogosult a Szoftverterméket a Szolgáltató által létrehozott felhasználói felületen és a Felhasználó részére létrehozott felhasználói profil alatt használni, elérni, megjeleníteni és a Szoftver által előállított egyedi dokumentumokat felhasználni a jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott célok elérése érdekében.

2.3 Jelen szerződéssel Felhasználó a Szoftverterméket nem jogosult visszafejteni, belső felépítését elemezni, továbbá nem veheti, illetve nem adhatja kölcsönbe, bérbe, lízingbe, hasznosításba, és a használati jogot nem ruházhatja át.  Felhasználó nem jogosult továbbá a Szoftverterméket a jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott céloktól eltérő célra használni.

 

2.4 Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez a Szoftvertermék bármiféle jogosulatlan felhasználásáról, köteles azt a Szolgáltatónak írásban jelezni és mindent megtenni a jogosulatlan felhasználás megszüntetése érdekében.

 

3. Szolgáltató kötelezettsége

3.1 Szolgáltató köteles a Szoftvertermék használatát biztosítani a Felhasználó részére a jelen Szerződés – Szoftvertermék és a szerződés specifikációit tartalmazó – 1. számú mellékeltében meghatározottak szerint.  Nem képezi a Szolgáltató feladatát a Felhasználó által használni kívánt berendezések alkalmassá tétele a Szoftvertermék fogadására és futtatására.

3.2 Szolgáltató kötelezettséget vállal az általa használatra biztosított Szoftvertermék 1. számú mellékeltében meghatározottak szerinti működésére a jelen Szerződés időtartama alatt.

 

3.3 Szolgáltató a jelen Szerződés aláírását követően a Szerződés időtartama alatt biztosítja a Szoftvertermék használatának egyszeri betanítását online dokumentáció/támogatás formájában, legfeljebb 2 (két) óra időtartamban, valamint a web alapú Szoftvertermék frissítését, mely tartalmazza az esetleges jogszabályváltozás és a megváltozó áramszolgáltatói dokumentumok miatt szükséges programmódosításokat.

 

4. Felhasználó jogai és kötelezettségei

4.1 Felhasználó jogosult a Szoftverterméket a 2. pontban leírtak szerint használni, elérni, megjeleníteni és a Szoftver által előállított egyedi dokumentumokat felhasználni.

 

4.2 Felhasználó köteles a Szoftvertermék használatáért járó ellenértéket Szolgáltató részére határidőben megfizetni.

 

4.3 A Felhasználó felelős a Szoftvertermék használatához szükséges felhasználóneve és jelszava bizalmas kezeléséért, továbbá felel minden olyan tevékenységért, amely a Felhasználó felhasználónevének és jelszavának felhasználásával történik.​

 

 

5. Szerződés teljesítése, a Szoftvertermék használatba adása

 

5.1 Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató jelen Szerződés Felek által történő aláírását követően – előre fizetéses csomag választása esetén a megfizetett Használati díj és a Beüzemelési díj teljesítése után –, adja használatba az 1. számú melléklet szerinti Szoftverterméket oly módon, hogy a Felhasználó felhasználói profilját létrehozza és a Szoftvertermék elérési és használati adatait a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a Felhasználó által megadott elektronikus levelezési címen.  A Szolgáltató a Szoftvertermék használatának betanítását a használatba vételt követő 15 (tizenöt) napon belül biztosítja.  Felek rögzítik, hogy figyelemmel arra, hogy a Szoftvertermék web alapú, ezért annak telepítésére nincs szükség.  E körben a Felhasználó kijelenti, hogy a szoftvertermék webes eléréséhez szükséges infrastruktúrával rendelkezik, annak megfelelőségérő saját maga gondoskodik.

 

5.2 A fentiek alapján felek rögzítik, hogy a teljesítést a Felhasználó az elektronikus levelezési címére megküldött belépési adatok szolgáltatásával és a Szoftvertermék felhasználói felületére történő első belépéssel igazoltnak tekinti. A Felek kötelesek hibamentesnek tekinteni a rendeltetésszerű használatra alkalmas rendszert.

 

6. A jelen Szerződés időtartama és megszűnése

 

6.1 Felek kifejezetten rögzítik, hogy szerződésükre a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya nem terjed ki figyelemmel arra, hogy a Felhasználó jelen szerződés során a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, ezért fogyasztónak nem minősül.

 

6.2 Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződést 12 (tizenkettő) hónap határozott időtartamra kötik azzal, hogy ha a lejárat előtt legalább 30 (harminc) nappal bármelyik Fél írásban nem jelzi a másik Fél részére, hogy a jelen Szerződést nem kívánja meghosszabbítani, akkor a jelen Szerződés a határozott időtartam lejártát követő első naptól határozatlan idejűvé válik.

 

6.3 A 6.2 pontban leírt határozott időtartam alatt a Felek nem jogosultak a jelen Szerződést rendes felmondással megszüntetni.  A Felek a 8.2 pontban leírt határozott időtartam lejártát követően a jelen Szerződést indokolási kötelezettség nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idővel írásban felmondhatják.  Felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a jelen Szerződést a Felhasználó szünteti meg rendes felmondással, a Felhasználó az általa már megfizetett (pl. havi vagy éves) Használati díj és Beüzemelési díj visszatérítésére nem jogosult.

 

6.4 A Szolgáltató jogosult a jelen Szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, ha a kiállított számla (díjbekérő) alapján a Felhasználó a Használati díj és/vagy a Beüzemelési díj megfizetésével 15 (tizenöt) napot meghaladóan késedelembe esik.

 

7. Az okozott károkért való felelősség kizárása

 

7.1 Szolgáltató kizárja esetleges kártérítési felelősségét azon károkért, amely a Felhasználó tevékenysége során a Szoftvertermék használatának idején merülhet fel, így az üzleti haszon elmaradása, az üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti információk, adatok elvesztéséből eredő károk esetében.  A Szolgáltató kizárja továbbá azon kártérítési felelősségét, amely a Szoftvertermék használatából vagy használhatatlanságából ered, még abban az esetben is, ha a Szolgáltatót tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről.  A Szoftvertermék használata a Felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.  A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a véletlen törlésből, hálózati vagy rendszerhibából, fájlsérülésből vagy bármely más okból eredő adatvesztésért.  A Szolgáltató kártérítési felelőssége egyéb esetekben sem haladhatja meg a Felhasználó által ténylegesen megfizetett Használati díj és Beüzemelési díj együttes összegét.

 

7.2 A Felhasználó köteles helyt állni a Szoftvertermék használatával kapcsolatban másnak okozott károkért, valamint tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben támasztott kártérítési vagy egyéb igények esetén.

 

8. Titoktartási kötelezettség

 

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerződéses kapcsolatuk során tudomásukra jutott bármely információt, adatot üzleti titokként kezelnek, azt harmadik személy tudomására nem hozzák.  A Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy ezen titoktartási kötelezettséget a velük tagsági vagy egyéb jogviszonyban álló személyekre is betartsák.

 

​9. Egyéb rendelkezések

 

9.1 Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató útján a Szoftvertermékben rögzített személyes adatok vonatkozásában Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül és ezen adatokkal kapcsolatban a Szolgáltató önálló adatkezelőként jár el.  A Szolgáltató a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat a GDPR 14. cikk (3) bekezdés b) pont szerint az ügyfeleivel való első kapcsolatfelvétel alkalmával közli.

 

9.2 A Felek jogosultak a jelen szerződésre referenciaként hivatkozni, és az online és offline megjelenéseik során a másik Fél nevét és arculati elemeit (pl. logóját) megjeleníteni.  A Felek a megjelenítés során a másik Fél üzleti titkait köteles tiszteletben tartani.

 

9.3 Felek a szerződésre és az abból eredő jogvitákra a magyar jogot rendelik alkalmazni.  Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Szoftvertermék használatának tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Felek egyéb jogviszonyaira pedig a Ptk. rendelkezései irányadók.

 

9.4 Felek kijelentik, hogy az egymás között felmerült vitás kérdéseket elsősorban békés úton rendezik. Felek a jelen szerződési feltételek hatálya alá tartozó jogvitáikra nézve kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

 

Felek a jelen Szerződést, valamint a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót elolvasták, értelmezték, tudomásul vették és azt, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőként fogadták el.

 

Kelt: Budapest, 2024.03.05.

bottom of page